Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Zaujímavosti > Ako sa „Túlavá“ v novembri Bratislavou túlala...

Ako sa „Túlavá“ v novembri Bratislavou túlala...

 
Dňa 13.11.2014 boli na pláne jazdy meracieho vlaku VVÚŽ ŽSR (Výskumný a vývojový ústav železníc) na čele s dnes už historickým a jediným pojazdným motorovým vozňom svojej rady na Slovensku, vozňom radu 850 018-7 ŽSR známym pod prezývkou „Tulavá“) a meracím vozňom GPK (geometrická poloha koľaje, č. vozňa SK ŽSR 60 56 99-29 017-3) po bratislavských spojkách. Predmetný motorový vozeň je zaradený do zbierok Muzeálno-dokumentačného centra v Bratislave ako historický exponát dokumentujúci osobnú dopravu na neelektrifikovaných tratiach siete ŽSR (ČSD) ešte v nie až tak dávnej minulosti.

 


Merací vozeň radu Ds, ktorý má „Túlavá“ stále počas meraní pri sebe bol prestavaný z pôvodného lôžkového vozňa radu WLAB 51 54 64-80 102-3 (dnes označený ako SK-ŽSR 60 56 99-29 017-3), Prestavba prebehla v ukrajinskom závode Transsignal Kijev v roku 1984. Rekonštrukcia spočívala vo výmene podvozkov typu Görlitz VI za sovietske, úprava interiéru vozňa (napr. kuchynský kútik pre varenie pre posádku vozňa), dosadenie vlastného zdroja energie a zhotovenia preskleneného čela s reflektormi a húkačkou (aby mohol merací vlak jazdiť aj týmto vozňom napred). Meracie zariadenie je tvorené zvislými a vodorovnými kotúčmi a je umiestnené na jednom z podvozkov s rázvorom 2,7m (podvozok má špeciálny obvodový kovový rám). Jednotlivé merané veličiny sú merané mechanicky (kontaktne) a sú premieňané na elektrické impulzy, ktoré ďalej spracúva počítač. Na súčasnú dobu ale technické vybavenie meracieho vozňa nezodpovedá požiadavkám modernej diagnostickej techniky pre potreby merania parametrov geometrickej polohy koľaje. Dĺžka meracieho vozňa je 24,58m, jeho hmotnosť asi 60 ton, brzdiaca hmotnosť je 21 ton a počas merania môže dosiahnuť rýchlosť 100 km/h (pri preprave v súprave vlaku je to 120 km/h). Domovskou stanicou meracieho vozňa GPK sú Košice. Meranie parametrov GPK na sieti ŽSR sa tento rok (2014) vykonávalo v troch cykloch, v čase písania týchto riadkov sa vykonával tretí, teda posledný cyklus meraní. Meranie parametrov GPK meracím vlakov VVÚŽ ŽSR sa vykonáva vždy na rovnakých tratiach ŽSR (aj na takých tratiach, kde je len občasná nepravidelná doprava alebo na tratiach ŽSR, ktoré už nie sú síce prevádzkované ale neboli dosiaľ administratívne zrušené, viď príklady ako Zvolen-Šahy, Zlaté Moravce-Kozárovce, Zbehy-Radošina, Holič-Hodonín, Šaľa-Neded, Jablonica-Brezová pod Bradlom a pod.). Pri svojich meracích jazdách sa „túlavá zatúla“ s dopravných dôvodov aj do pohraničných staníc ako napr. Horní Lídeč alebo Vlársky průsmyk (sieť SŽDC). Dopravcom meracieho vlaku je ŽSR VVÚŽ Žilina.

O samotnom motorovom vozni 850 018-7 (ex M286.018) nemá asi zmysel veľa písať, nakoľko technické údaje o sériových motorákoch radu 850 sú bežne dostupné na internete, viz napr. tu:>>odkaz (http)<<


Spomeniem snáď len základné technické údaje. Motoráky radu 850 (predtým označené ako M286.0) boli vyrábané Tatra Vagónkou Studénka v susednej Českej Republike v rokoch 1966 až 1967 v počte 52 kusov. Hmotnosť vozidla radu 850 je 50,2 ton a dosahuje max. rýchlosť 110 km/h. Dĺžka vozidla cez nárazníky je 24,79m. Vozidlo disponuje dvanásťvalcovým preplňovaným (písmeno „K“) naftovým motorom štvrtej generácie K 12 V 170 DR (výkon 700 konských síl) pri výkone 515 kW a 1400 otáčkach za minútu s priemerom valcov 170 mm. Skratka DR označuje, že motor je určený pre dráhovú (železničnú) prevádzku. Prenos výkonu z motora na nápravy je prostredníctvom hydrodynamickej prevodovky. Objem palivovej nádrže je 1600 l. Vozeň ponúkal 48 miest na sedenie a počas jazdy vynikal ľahkými a kľudnými chodovými vlastnosťami na rozdiel od niektorých dnešných prevádzkovaných motorových vozňov (rad 810 alebo 813).

Čo to vlastne tento merací vlak meria? Pod pojmom „geometrická poloha koľaje“ sa skrýva v podstate rozchod koľaje, smerová a výšková poloha koľajových pásov a ich sklon v rovine priečneho rezu (prevýšenie). V našich podmienkach tieto parametre tratí upravuje technická norma STN 73 6360 „Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh normálneho rozchodu (1435 mm)“ zo septembra 1999 vydaná úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Táto technická norma platí pre trate normálneho rozchodu do traťovej rýchlosti 160 km/h vrátane. V červenom meracom vozni GPK Výskumný a vývojový ústav železníc o.z. (geometrická poloha koľaje) sa diagnostikujú a merajú práve tieto uvedené parametre.


Obrázok z technickej normy železníc TNŽ 73 6361 znázorňujúci parametre GPK a usporiadania koľaje (príloha „D“ - geometrická poloha koľaje, norma je platná pre koľajové železničné dráhy o rozchode 1000 mm, ale v princípe sa jedná o rovnaké parametre GPK, ktoré sú merané a vyhodnocované a sú platné aj pre železničný rozchod 1435 mm).


Vnútorné vybavenie meracieho vozňa (elektronika, počítače) pozostáva z komponentov od firmy DIAMS s.r.o. Bratislava. Spoločnosť sa zaoberá vývojom počítačových, meracích a riadiacich systémov.
Vo vozni je nainštalovaný tzv. Merací systém geometrickej polohy koľaje MS_GPK. Nasledovný text (označený kurzívou) som si dovolil bez úprav prevziať z internetovej stránky spoločnosti DIAMS (>>odkaz (www)<<). Urobil som tak pre lepšie objasnenie problematiky diagnostiky GPK.


Merací a vyhodnocovací systém geometrickej polohy koľaje (MS_GPK ) je určený na kontinuálne meranie základných parametrov geometrickej polohy koľaje, zber a archivovanie nameraných údajov ako aj na priebežné spracovanie, prezentáciu nameraných údajov v grafickej forme, kategorizáciu a vyhodnocovanie nameraných údajov. Merací systém MS_GPK je nainštalovaný na existujúcom meracom vozni geometrickej polohy koľaje ŽSR. Je zložený z častí, ktoré sú umiestnené v nízkom 19" ráme a z častí rozmiestnených po meracom vozni. Ako celok obsahuje MS_GPK tieto hlavné časti:
• vyhodnocovací počítač DiP-MS IPCs meracím a riadiacim modulom DM_DAB
• meracie reťazce zabezpečujúce meranie jednotlivých veličín geometrického usporiadania koľaje. Merací systém obsahuje 12 meracích reťazcov s inkrementálnymi snímačmi IRC a 4 reťazce pre snímače zrýchlenia.
• rozvádzací panel s medzistykovými modulmi medzi vyhodnocovacím počítačom a snímačmi
• dve prenosné jednotky POJ
• 19" monitor pre zobrazovanie nameraných priebehov GPK a meracích hlásení na pracovisku obsluhy
• 19" monitor pre zobrazovanie nameraných priebehov GPK a meracích hlásení v spoločenskej miestnosti
• grafická tlačiareň pre spojitú tlač nameraných priebehov a tlač protokolov
• reproduktory pre zvukovú signalizáciu
• programové vybavenie zabezpečujúce spracovanie a prezentovanie nameraných údajov a výpočet veličín

Snímanie jednotlivých parametrov geometrickej polohy koľaje je realizované prostredníctvom rotačných inkrementálnych snímačov IRC, ktoré sú umiestnené blízko snímaného miesta daného parametra. Snímače parametrov geometrickej polohy koľaje sú umiestnené na meracom podvozku a vo vnútornej časti meracieho vozňa. Zo snímačov IRC sa elektronickou formou informácia o zmenách geometrickej polohy koľaje dostáva do vyhodnocovacieho počítača, kde sa spracováva a vyhodnocuje v zmysle normy STN 73 6360.
Programové vybavenie vyhodnocovacieho systému MS_GPK je zložené z nasledovných častí:

• základný operačný systém Windows 2000
• programový ovládač modulu zberu a prípravy spracovania údajov DM_DAB pre Windows NT
• programové vybavenie GPK prezentácie, spracovania a archivovania nameraných a vypočítaných hodnôt.
• mikroprogramové vybavenie meracieho modulu DM_DAB
• mikroprogramové vybavenie prenosných jednotiek POJ
• konfiguračné a pomocné súbory

Dáta namerané z jednotlivých snímačov sa ukladajú do súborov na disk. Takto uložené dáta je možné programom znova zobraziť a znova si prezrieť priebeh merania. Zobrazenie nameraných dát je možné aj na počítači mimo meracieho systému MS_GPK. Uložené dáta umožňujú tiež urobiť zobrazenia alebo výpočty, ktoré sa počas merania nerobili. V každom dátovom súbore sú uložené namerané dáta z časti definičného úseku zhodného s konkrétnym kilometrovým hodnotením. Na začiatku každého dátového súboru sú v textovom tvare zapísané údaje o meranom úseku (názov meraného definičného úseku DÚ a jeho číselné označenie, kilometrová poloha začiatku a konca meranej časti DÚ, dátum a čas merania, orientácia MV GPK pri meraní, verzia archívu dátového súboru.)

Základné okno sprevádza užívateľa počas celého behu programu a poskytuje mu najčastejšie používané informácie. Okno je rozdelené na tieto časti:
• roletové menu ( horný riadok obrazovky ). Umožňuje nastavovať a riadiť činnosť programu.
• textovú časť (ľavá časť obrazovky). Obsahuje informácie o aktuálne meranom a za ním nasledujúcom definičnom úseku a textové výsledky merania.
• grafickú (pravá časť obrazovky). Obsahuje grafické zobrazenie priebehov nameraných a vypočítaných veličín spolu so znázornením kontrolovaných hraníc a zvýraznením ich prekročenia. V tejto časti obrazovky sa zobrazujú priebehy nameraných a vypočítaných veličín. Veličiny sú zobrazované v závislosti od prejdenej vzdialenosti, zvislá os určuje polohu MV GPK.

Zobrazované priebehy sa zobrazujú v desiatich zvislých pásoch. V jednom páse môžu byť zobrazené až 2 priebehy. Každý pás má na hornom konci vypísané svoje meno ( meno zobrazovanej veličiny ) a pod ním sa zobrazuje aktuálna hodnota zobrazovanej veličiny. Ďalej je v páse znázornená nulová os veličiny a povolené hranice pre danú veličinu, ak sú pre ňu hranice zadefinované. Povolené hranice veličín môžu byť závislé od rýchlostného pásma prípadne či sa MV GPK nachádza v oblúku.Odkaz na internetovú stránku firmy DIAMS tu: >>odkaz (http)<<

Východziou stanicou meracieho vlaku pre merania uskutočnené v uvedený deň bola žst. Bratislava Nové Mesto. Tu sa merací vlak dostal potom, ako deň predtým meral parametre tratí ŽSR v Nových Zámkoch, Komárne, po št. hranicu s Maďarskom smerom na Komárom, Dunajskú Stredu (tzv. „cigánska trať“) a Bratislave hlavnej stanice. Merací vlak bol odstavný v areáli SMSÚ ŽTS TO Bratislava Nové Mesto. Súprava sa ráno dňa 13.11.2014 ešte pred 7. hod. presunula (s meraním) cez žst. Bratislava Ústredná nákladná stanica do žst. Bratislava Petržalka, odkiaľ ďalej pokračovala do žst. Rusovce až po štátnu hranicu s Maďarskom. Mne sa merací vlak nepodarilo hneď pri jeho prvej jazde zachytiť v Petržalke, ale nesmútil som, pretože som vedel že sa sem ešte minimálne 2x v tento deň vráti. Po niekoľkominútovom čakaní na „túlavú“ v petržalskej stanici som to vzdal a išiel rovno MHD do Rusoviec. Bolo mi jasné, že tu ju „odchytím“ určite. A tak sa aj stalo, keď už sa vracala v smere od Rajky, kde bola premerať trať po štátnu hranicu s Maďarskom. Súprava bola otočená tak, že merací vozeň GPK smeroval v smere jazdy z Rusoviec po hranicu napred. Zhotovil som narýchlo niekoľko miestopisných fotografií v stanici a už aj som utekal znovu na zastávku MHD na autobus smerom do Petržalky. Tu som vystúpil priamo pred stanicou ale merací vlak som na prvý pohľad nikde nevidel. Až keď som sa lepšie pozrel pred seba, tak som zbadal súpravu stáť na okraji stanice na nepoužívanej bočnej koľaji, kde práve prebiehalo tankovanie nafty z pristavenej autocisterny. Počas môjho pešieho presunu stanicou mi od chrbta (v smere od Rajky do mesta) bez môjho povšimnutia :( prefrčal krásny čistý Siemens PKP Cargo radu 189 s poľským číslom 011 s loženou súpravou osobných áut z automobilky Zastava Kragujevac. No čo už, skrátka smola. Hneď som sa ale radšej venoval odstavenej súprave meracieho vlaku stojaceho na netradičnom mieste. Po dotankovaní sa súprava meracieho vlaku presunula smerom k ďalšiemu cestnému nadjazdu vedúcemu k mostu SNP na bratislavskom zhlaví stanice po hrdzavej koľaji vedúcej do oploteného, ale opusteného objektu traťového hospodárstva. Odtiaľ zacúvala do koľajiska stanice idúceho poza 2. nástupište a jazdu zatiaľ ukončila pred odchodovým návestidlom. Vlak sa totiž chystal premerať trať ŽSR po štátnu hranicu s Rakúskom smerom na Kittsee. Vzhľadom na hustú premávku sa muselo ale čakať. Najprv musel odísť z Petržalky REX smerom do Viedne, za nim prišiel od Rakúska Vectron „Jimmy“ s prázdnou súpravou od nákladu dreva a ešte sa stanicou prehnal aj čmeliak Petrolsped s cisternami z Rajky do Slovnaftu. Až potom dostala súprava návesť „posun dovolený“ - biele svetlo. Muselo sa to stihnúť za krátky čas, lebo už z Rakúska po jednokoľajke sa blížil ďalší REX. Meranie po štátnu hranicu s Rakúskom prebehlo do 10 minút a hneď sa vlak objavil znova na vchode do stanice Bratislava Petržalka. Potom zastavil kúsok za výhybkovým zhlavím v smere od Rakúska, zacúval znova na rakúske zhlavie (koľaj na Rusovce), kde sa na susednej koľaji míňal s rakúskym poschodovým REXom a potom pokračoval jazdou vpred cez stanicu smerom na Bratislavu pomalou jazdou. Keďže som sa presúval len pešo alebo MHD či vlakom po Bratislave, tak nebolo možné žiaľ stihnúť zachytiť objektívom môjho fotoaparátu všetky jazdy tejto zaujímavej súpravy. Pokračoval som teda pešo rezkou chôdzou od jedného zhlavia stanice k druhému, že či budem mať šťastie a „odchytím“ merací vlak ešte s petržalským pozadím pred odjazdovým návestidlom. Súprava tu síce niekoľko minút stála pred návesťou „Stoj“, keď čakala na odchod, no keď už som bol neďaleko od nej vtedy dostala na voľno..... Presunúť sa cez petržalskú stanicu od jedného zhlavia k druhému trvá pešo aj viac ako 10 minút. Týmto okamihom sa v Petržalke meracie jazdy nielen pre mňa skončili. Tak nasledoval môj presun autobusom do mesta a jazda električkou smerom na Vinohrady. Tu som vystúpil pri žst. Bratislava predmestie, kde som ešte vlak zastihol pri cúvaní do stanice od odbočky Vinohrady a jeho následnom odchode. Práve v stanici montovali nové sklenené výplne na rekonštruovanom nadjazde pre peších. Ďalej som sa rozhodol pokračovať smerom do Rače električkou. Na poslednú chvíľu som si rozmyslel, že „pre istou“ a z časových dôvodov nenavštívim stanicu v Rači, ale budem rovno z nej pokračovať MHD smerom k nadjazdu ponad stanicu vo Vajnoroch. Tu som dorazil v dostatočnom predstihu. Práve sa mi podarilo po vystúpení z autobusu zachytiť z nadjazdu posun čmeliaka 770 021 s dvoma laminátkami a širokorozchodnými previazanými cisternovými vozňami. Čakanie som si vypĺňal dokumentovaním bežnej prevádzky v stanici a fotografovaním už takmer zrekonštruovanej kovovej lávky pre peších ponad stanicu. Na lávke napríklad pribudlo nové zábradlie a osvetlenie ako aj nový náter svetlosivej farby. Dokonca sa mi podarilo objaviť aj pôvodné maďarské nápisy na jednom zvislom nosnom prvku v tvare koľajnice, ktoré zobrazovali rok 1891. Merací vlak sa zrazu objavuje celkom vpravo od zriaďovacieho koľajiska stanice BA východ v smere od Rendezu. Tu prišiel takmer pred staničnú budovu, kde nakrátko zastavil a pokračoval „túlavou“ napred smerom pod diaľničný most smerom na Ivánku pri Dunaji. Odtiaľ súprava zacúvala meracím vozňom napred už po inej koľaji smerom do stanice. Tu ešte stíham niekoľko miestopisných fotografií. Nateraz tu končím s fotodokumentovaním meracieho vlaku. Mal som práve šťastie, pretože práve prichádzal osobný vlak od Ivánky pri Dunaji smerom na Vinohrady, tak som neváhal a nastúpil a odviezol sa na Vinohrady. S cestovným lístkom nebol problém, keďže som majiteľom električenky, ktorá platí aj na osobné vlaky a REXy v rámci Bratislavy. Z Vinohradov pokračujem znova električkou a autobusom č. 50 smerom na žst. Bratislava Nové Mesto, kde prichádzam znova v predstihu. Tu sa mi podarilo zhotoviť tiež niekoľko miestopisných fotografií meracieho vlaku s „túlavou“. Odtiaľto vlak smeroval už bez merania do žst. BA Rača. Z Rače ďalej pokračoval do Leopoldova, kde ostal do 18.11.2014 do rána odstavený, keďže v piatky a cez víkendy sa nemeria (robí sa len bežná údržba) a v pondelok 17.11.2014 bol štátny sviatok. V úseku BA Rača – Trnava - Leopoldov mal merací vlak predpísané merania niektorých traťových úsekov podľa požiadaviek správcu, teda ŽSR. Ja som dokumentovanie meracích jázd ukončil pre tento deň a v podstate aj pre tento rok v žst. BA Nové Mesto, nakoľko môj presun do Rače by už mestskou dopravou trval pridlho a merací vlak by som asi v Rači nestíhal.


ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania už na svojej internetovej stránke predložili výzvu na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky „Vozba meracieho vlaku, vrátane personálu na roky 2015 a 2016“. Miesto plnenia je sieť tratí ŽSR. Termín plnenia zákazky je 1.1.2015 až 31.12.2016. Podrobný opis požadovaného predmetu obstarávania pozostáva zo zabezpečenia vozby meracieho vozňa geometrickej polohy koľaje (MV GPK) hnacím vozidlom typu 850 018 -7, vrátane výkonu opráv, údržby, zbrojenia hnacieho vozidla a postrku MV GPK na roky 2015 a 2016. Zabezpečenie obsluhy motorového vozňa 850 018-7 rušňovou čatou poskytovateľa v rozsahu max. 2000 hodín ročne v priebehu merania jednotlivých cyklov je rozdelené nasledovne:
ROK 2015
• skúšobné a kalibračné jazdy od 16.2.2015 do 6.3.2015
• I. cyklus meraní od 9.3.2015 do 5.6.2015
• II. cyklus meraní od 6.7.2015 do 4.9.2015
• III. cyklus meraní od 28.9. 2015 až 11.12.2015

ROK 2016
• skúšobné a kalibračné jazdy od 15.2.2016 do 4.3.2016
• I. cyklus meraní od 7.3.2016 do 3.6.2016
• II. cyklus meraní od 6.7.2016 do 8.9.2016
• III. cyklus meraní od 26.9.2016 do 9.12.2016

Ďalej je predmetom zákazky aj vykonávanie pravidelnej opravy a údržby motorového vozňa 850 018-7. Pod toto spadá prevádzkové ošetrenie (MO), periodická prehliadka malá (MM) a periodická prehliadka veľká (MV).

Rozsah vykonávania údržby meracieho vlaku je nasledovný:
• prevádzkové ošetrenie (MO) v rozsahu 30x za kalendárny rok
• periodická prehliadka (MM) malá v rozsahu 2x za kalendárny rok
• neplánované (mimoriadne) opravy do výšky stanoveného finančného limitu za kalendárny rok

Údržba vlaku a periodické prehliadky (MO, MM a neplánované opravy) budú v nasledovných rušňových depách: RD Trenčianska Teplá, RD Zvolen. Rovnako je aj v zákazke obsiahnuté zbrojenie motorovej nafty v objeme do 30 000 litrov a 580 litrov motorového oleja M7ADSII pre merací vlak. Viac detailov o tejto zákazke je už tu: >>odkaz (http)<<

Nasledujúce fotografie dokumentujú priebeh meracích jázd meracieho vlaku GPK na čele s „Túlavou“ na rôznych miestach v Bratislave dňa 13.11.2014.
Hodinky ukazujú niečo okolo pol ôsmej ráno a ja čakám na „Túlavú“ v Petržalke na opustenom 2. peróne. Tej som sa nakoniec nedočkal a keďže viem, že najprv pôjde ráno do Rusoviec cez Petržalku a ďalej po štátnu hranicu s MÁV smerom na Rajku, tak sa aj ja vyberám MHD týmto smerom. Zatiaľ som si zdokumentoval na odchod pohotový ES 64 U2 082 (182 582 D-Dispo) CargoServ s loženou (pravdepodobne omeškanou) súpravou oceľových bramov do oceliarní Linz z USS Steel Košice.


Neskôr som sa dozvedel, že „Túlavá“ prešla už okolo 7. hod. ráno cez žst. Bratislava ÚNS smerom do Petržalky, takže nakoniec sme sa tu minuli len o pár minút. Nič to ale zato, nevadí, na spiatočnej ceste z Rusoviec sa „Túlavá“ vráti aj tak do Petržalky znova.
Žst. Rusovce. Je krátko po pol deviatej a z diaľky od Maďarska sa ozýva zreteľný zvuk motora. Zrazu sa v oblúku vynorí motorák 850 018 ŽSR, ktorý sa už vracia od štátnej hranice z Maďarskom z meracej jazdy.Robím si niekoľko ďalších miestopisných dokumentačných fotografií „Túlavej“ zo žst. Rusovce.


Po zdokumentovaní meracieho vlaku GPK v žst. Rusovce sa ponáhľam na neďalekú zastávku MHD, kde čakám na spoj do Petržalky. Merací vlak počas môjho odchodu nakrátko zastavil kvôli papierom pred staničnou budovou žst. Rusovce. Do 5 minút vyrazil smerom na Petržalku, ja zatiaľ čakám na zastávke MHD na svoj spoj. Merací vlak bude mať pred mnou určite značný náskok a iste ma predbehne. Pri troche šťastia by som ho mohol stretnúť pohľadom z autobusu MHD na priecestí za Rusovcami alebo pri Jarovciach.
Po vystúpení z MHD blízko petržalskej stanice vchádzam do stanice, ale merací vlak nikde nevidím. Zaostrím teda svoj zrak poriadne a vidím v diaľke celkom na kraji merací vozeň splývajúci z tej diaľky s farbami ešte jesenných stromov. Stál spolu s „Túlavou“ takmer pod cestným nadjazdom na jednej koncovej už nepoužívanej staničnej koľaji na bratislavskom zhlaví stanice Petržalka. Neskôr zisťujem, že tu prebieha zbrojenie paliva z malej modrej autocisterny.
Záber s autocisternou a novostavbou v blízkosti petržalskej stanice.
Kúsok typického petržalského „pozadia“ - betónové paneláky s „Túlavou“.
Po dozbrojení merací vlak odchádza motorákom napred pod ďalší cestný nadjazd smerom na bratislavskú stranu stanice po hrdzavých nepoužívaných vlečkových koľajách vedúcich do uzamknutého areálu traťového obvodu MDS Petržalka (Mechanizačno-dopravné stredisko). Je to v podstate len málo používaný areál traťovákov. Odtiaľ vykonáva vlak úvrať smerom do stanice do koľajiska smerom k druhému nástupišťu.
Cúvanie meracieho smerom k rakúskemu zhlaviu stanice. Ide sa červeným meracím vozňom napred.
Pozadie meracieho vlaku s modrou budovou City Univesity – Vysoká škola manažmentu v Petržalke.


Ide sa merať smerom po štátnu hranicu s Kittsee. Treba ale počkať, pretože je práve o tomto čase pomerne hustá dopravná prevádzka smerom z/do Rakúska. Treba pustiť po jednokoľajnej trati osobný regionálny expres ako aj nákladné vlaky. Medzi odchodom a príchodom ďalšieho REXu je len 30 minút a tak treba za tento čas pustiť aj vlaky a aj premerať trať po štátnu hranicu. Úsek od petržalskej stanice po hranicu s Rakúskom je možno tak cez 2 až 3 km dlhý. Hranica oboch štátov a aj tratí ŽSR a ŐBB prechádza medzi dvoma priecestiami vzdialenými od seba len niekoľko metrov, jedno priecestie je ešte slovenské a druhé je už rakúske.Je takmer trištvrte na desať a na odjazdovom návestidle zasvieti biele svetlo. Merací vlak prechádza okolo herkulesa LTE 2016 909 „Janka“ a smeruje na štátnu hranicu s Rakúskom. Pri tejto príležitosti ma napadlo, že aj rakúska stana ŐBB musí vykonávať z opačnej strany meracie jazdy svojou meracou železničnou technikou, ktorá pre zaujímavosť ktovie ako vyzerá??? Zrejme je modernejšia ako tá naša, ale zase nebude asi taká pútavá pre objektív fotoaparátu svojim vzhľadom???
Je 9:54, čiže 10 minút od odchodu meracieho vlaku zo stanice po štátnu hranicu s Rakúskom a vlak sa už aj objavuje na rakúskom zhlaví petržalskej stanice pri svojom návrate. Za pár minút príde od Rakúska osobný vlak REX, tak sa treba rýchlo stiahnuť do stanice a uvoľniť vlakovú cestu na jeho bezpečný príchod. Merací vlak na fotografií prechádza spojkou medzi koľajami do Rakúska a Maďarska (Rusovce).
Merací vlak prejde cez výhybky na rakúskom zhlaví stanice smerom do stanice, zastaví krátko za zhlavím, vráti sa späť na koľaj do Rusoviec a znova vchádza pomaly do stanice Petržalka. Pomalou jazdou prechádza stanicou smerom k odjazdovému návestidlu na bratislavské zhlavie stanice.


Keďže mojim jediným dopravným prostriedkom na presun sú len moje vlastné nohy a mestská doprava pokúšam sa rýchlou chôdzou prejsť pozdĺž stanicou a zachytiť merací vlak pred odjazdovým návestidlom na ktorom svieti červená. Už som takmer pri ňom, keď tu zrazu naskočí signál na odchod.... No čo už, nedá sa prejsť len tak z jedného konca stanice na druhý pešo, predsa len to chvíľu trvá. Pre tento deň sa týmto okamihom merania v Petržalke s „Túlavou“ končia a ja tu pre dnešok končím tiež. Merací vlak sa presúva na opačnú stranu Dunaja, kde po zvyšok dňa aj pobudne.
Je takmer štvrť na dvanásť a merací vlak práve vchádza do žst. Predmestie od odbočky Vinohrady. V čase môjho príchodu sem už má za sebou merania v úsekoch BA Petržalka - BA Nové Mesto - BA predmestie - Odb. Vinohrady - BA východ - Odb. BA Vinohrady a znova BA predmestie.


Odtiaľto pokračuje smerom na Odb. Močiar. Pokiaľ som sa sem dostal, tak to aj chvíľu trvalo, keďže som na stanicu Ba Predmestie vchádzal od parčíku a lávky pre peších ponad stanicu, kde bol v tom čase obmedzený, resp. znemožnený prístup (rekonštrukcia stanice), tak som musel doslova preliezať malý plot s uzamknutou bránkou pred staničnou budovou pri koľajisku a utekať napred, lebo by som to inak nestihol. Merací vlak nezašiel až celkom do stanice, ale ostal stáť krátko za priecestím cez Nobelovu ulicu.
Spoločná fotografia meracieho vlaku s križujúcim nákladným vlakom idúcim od žst. Ba ÚNS zo Slovnaftu na čele s rušňom radu 363 097 ZSCS.
Je takmer poludnie a ja vystupujem z MHD na nadjazde pri žst. Vajnory. Stíham si z mosta zdokumentovať posunujúci diel s čmeliakom 770 021 ZSSK Cargo a dvoma laminátkami (hneď za čmeliakom je 240 042) s rôznymi aj spojovacími a širokorozchodnými nákladnými vozňami v žst. Bratislava východ. Širokorozchodné cisterny na sírouhlík zvyknú jazdiť do Istrochemu na vlečku podniku cez Kóreu a BA predmestie.
Počas čakania na príchod meracieho vlaku si dokumentujem v žst. Vajnory dvojicu kontajnerových vlakov s rušňami 363 026 ČD Cargo a 740 567 ZOS Loko Zvolen (jazdiaci pre Metrans Danubia), ktoré si pred chvíľou vymenili súpravy. Tu dochádza k výmene súprav medzi ČD Cargo a Metrans. Jedna súprava smeruje do Prahy a druhá do terminálu v Dunajskej Strede.
V stanici sú odstavené dva staré pracovné nákladné vozne, červený radu Gbs a zelený podvozkový radu Gags. Zelený podvozkový vozeň je pôvodný rad u bývalých ČSD označený ako Hacgs, jeho pôvodné drevené steny boli vymenené za celokovové. Okrem dvoch párov dverí na bokoch má vozeň aj otvárateľné dvere na čelách skrine. Vozeň nesie nápisy ŽSR SMÚ MO Zvolen – pracovisko Bošany, dom. st. Bošany, UŽI Mostný obvod Bratislava.


Podľa toho usudzujem, že sa jedná o vozeň Mostného obvodu Bratislava. Pobyt vozňov v stanici súvisí s opravou oceľovej nitovanej lávky pre peších ponad stanicu. Robotníci v nich majú uskladnené náradie a iné pracovné pomôcky.Lávka pre peších ponad koľajisko stanice Vajnory krátko pred dokončením rekonštrukčných prác. Ako možno vidieť, tak v hornej vodorovnej časti pribudlo nové tyčové zábradlie a samozrejme ako je dobre jasné z fotografie aj nový sivý náter celej kovovej konštrukcie. Na pochôdznej vodorovnej časti lávky je namontovaný nový rebrovaný plech a nové lampové osvetlenie.Opravené boli aj betónové základy podpernej konštrukcie lávky nachádzajúce sa na peróne alebo v koľajisku stanice. Na koľajniciach zapustených zvislo do zeme stojacich pri schodisku lávky na nástupišti je ešte starý nápis „RESICZA 1891 B.A III“. Tieto nezvyčajne použité koľajnice slúžia ako držiaky na tabuľové značky, na ktorých sú zobrazené čísla koľají (KOL 1, KOL 2).
Počas čakania moju pozornosť upútala aj pôvodná stará vodná pumpa. Vajnorská stanica je asi už v rámci Bratislavy jediná stanica, kde sa dochovali až dodnes vodné pumpy ešte z čias parnej prevádzky.
Je takmer pol jednej a merací vlak sa objavuje v diaľke v oblúku v smere od zriaďovacej časti koľajiska BA východ. To znamená, že do Vajnor prišiel od žst. BA Rača. Ja si počkám až na vhodný moment, keď bude brzdiť v blízkosti novej výpravnej budovy žst. Vajnory.
„Túlavá“ priamo vo Vajnoroch na stanici. Motorový vozeň radu 850 som vo Vajnoroch až dodnes ešte nevidel.Záber zo zrekonštruovanej lávky spolu s historickou už nepoužívanou staničnou budovou žst. Vajnory.Vajnorská stanica s meracím vlakom VVÚŽ ŽSR.
Pohľad na červený merací vozeň GPK VVÚŽ ŽSR Žilina radu Ds v žst. Vajnory.
Káblové prepojenie „Túlavej“ a meracieho vozňa. Kábel zrejme funguje ako komunikačná tepna medzi vozňom a motorákom 850 018.
Je pol druhej a ja som sa doteraz presúval z Vajnor vlakom a MHD do žst. Bratislava Nové Mesto. V diaľke vidím prichádzať merací vlak v smere od žst. BA predmestie.
Jedna miestopisná novomestská.....
Laminátka 240 031 prechádza s prázdnou súpravou vozňov na drevo, ktoré ráno do Petržalky priviezol šedo-zeleno-biely Vektron 193 211 dopravcu Ecco Rail od Rakúska.
Merací vlak si fotografujem aj z opačnej strany s pozadím modernej architektúry komplexu LakeSide Park.
Jedna spoločná aj s žltým RegioJetom od Dunajskej Stredy.....
Sú zhruba dve hodiny poobede a „Túlavá“ zakrátko odchádza smerom do Rače a odtiaľ do Leopoldova, kde bude 4. nasledujúce dni po 13.11.2014 odstavená až do rána dňa 18.11.2014. Pre tento rok 2014 sa meracie jazdy v Bratislave končia aj pre „Túlavú“ a fotograficky pre mňa tiež. „Túlavá“ sa tu ukáže až niekedy na jar 2015. Do Rače už nemám v pláne ísť si zdokumentovať merací vlak, nakoľko by som to aj tak s najväčšou pravdepodobnosťou nestihol. Merací vlak tam bude predsa len skôr ako ja, keď by som sa presúval MHD. Navyše traťový úsek od žst. BA Nové Mesto po BA Rača mal byť prejdený už bez merania.
Pred odchodom si fotografujem ešte modrú žehličku 210 022 ZSSK, ktorá v žst. BA Nové Mesto vykonáva posun s osobnými vozňami.
Pohľad na špeciálny merací podvozok na meracom vozni GPK.
Detailný záber na meracie prevody v podvozku meracieho vozňa GPK. Dochádza tu k mechanickému (kontaktnému) meraniu parametrov GPK, ktoré sú ďalej transformované na elektrické impulzy a tie sú prenášané ďalej do počítača. Autor fotografie: Martin Beták, zdroj fotografie: >>odkaz (www)<<Pohľad na palubný počítač, diagnostickú a vyhodnocovaciu elektroniku v interiéri meracieho vozňa GPK.
Autor fotografie: Martin Beták, zdroj fotografie: >>odkaz (www)<<
Pohľad na obrazovku monitora palubného počítača počas merania. Veľkým tučným písmom je zobrazená aktuálna kilometrická poloha vozidla v rámci meraného úseku a aktuálna traťová rýchlosť vozidla. Nižšie v obdĺžnikovom okne je zobrazený názov aktuálne meraného medzistaničného úseku. Zdroj fotografie: >>odkaz (www)<<
Pohľad do nie až tak dávnej minulosti. Fotografia zhotovená 8.5.2010 v žst. Leopoldov, keď bola „Túlavá“ v novom krásnom laku krátko po veľkej oprave odstavená počas prestávky medzi jednotlivými meracími jazdami.Posledná fotografia síce priamo nesúvisí s meracím vlakom na čele s „Túlavou“ ale súvisí s mojím túlaním sa v tento deň po Bratislave. Podľa výpravy DP Bratislava som sa dozvedel, že na linke č. 91 jazdí spod Mosta SNP do Čuňova po celý deň veterán v podobe Ikarusu radu 435.18B, konkrétne evidenčného čísla 4824. Toto vozidlo bolo vyrobené v roku 1996 továrňou IKARUS Budapešť v rámci druhej výrobnej série, ako jediné dosiaľ jazdiace v Bratislave spomedzi ostatných Ikarusov radu 435 má biele medziokenné stĺpiky so zaoblenými rohmi a dodnes zasahuje pravidelne v pracovných dňoch do premávky na rôznych hlavne petržalskou vozovňou vypravovaných linkách MHD. Tak som si naňho počkal ešte v poslednom dennom novembrovom svetle na mojom obľúbenom fotofleku v Čuňove s pozadím miestneho kostolíka.
Ikarus 435 pred konečnou v Čuňove obieha na ceste cyklistu v podobe miestnej obyvateľky idúcej na bicykli na miestny cintorín.Čo sa ale žiaľ stalo v tento týždeň, tak dňa 25.11.2014 (útorok) malo toto vozidlo nehodu s iným Ikarusom rovnakého radu vo večerných hodinách na Zochovej ulici v Bratislave, keď narazilo zozadu do druhého autobusu. O rozsahu jeho poškodenia ako aj to, či ešte zasiahne vôbec do premávky už nemám informácie.


„Túlavá“ sa v tento rok 2014 objavila v Bratislave už po 3. krát (3. meracie cykly na sieti ŽSR ročne), naposledy niekedy v polovici augusta. Môj neskorý jesenný výlet po Bratislave sa spolu s „Túlavou“ vcelku fotograficky vydaril, aj keď bol náročný na presuny medzi jednotlivými stanicami, pretože som mal k dispozícií len mestskú hromadnú dopravu, vlak a svoje nohy. Novembrové počasie síce nesklamalo, ale mohlo byť aj podľa prvotných predpovedí na tento uplynulý deň horšie, čo sa ale nakoniec našťastie nepotvrdilo. V rámci svojich možností až na budúci rok na jar 2015, keď začnú opäť merania na sieti ŽSR aj v Bratislave sa budem snažiť zdokumentovať si ďalšie miesta a stanice, do ktorých sa toto už historické vozidlo vyberie v Bratislave spolu s meracím vlakom a ktoré som z časových dôvodov nemohol počas tohtoročného „fotovýletu“ stihnúť.

Význam niektorých skratiek: GPK – geometrická poloha koľaje, MS_GPK-merací systém geometrickej polohy koľaje, DP-Dopravný podnik.

Všetky fotografie (ak nie je uvedené inak) sú zhotovené dňa 13.11.2014.

Použité zdroje informácií: >>odkaz (www)<<, >>odkaz (www)<<, >>odkaz (www)<<, >>odkaz (www)<<, vlastné poznámky a poznatky.Autor textu (pokiaľ nie je napísané inak) a neoznačených fotografií: „volod“

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
lajos
Zaslaný: 02.01.2015 11:18  
Administrátor
Založený: 01.07.2009
Miesto:
Príspevkov: 13264
 Re: Ako sa „Túlavá“ v novembri Bratislavou túlala...
Vlado, pěkně jsi se prohnal Bratislavou :emo30:
Dovolím si malý podovětek: kontrolní číslice z původního početního základu není "7", ale "3". Je možné, že po zavedení 12místného mezinárodního číselného označení, kdy pro motorové vozy ZSSK vycházela doplňková číslice "9" na 5. pozici a mohlo tam být cokoliv jiného, jen ne ta "devítka", došlo k nějaké změně. Leč nevidím tam v detailu foto celého čísla.
Výrobce vozidla se v době výroby jmenoval Československé vagonky Tatra, národní podnik Studénka. V době výroby byla továrna na území ČSSR, území ČR až nyní. Tebou použitý tvar odpovídá až novějším zvyklostem popradské vagónky.
Samotný vůz prošel koncem r. 2009 kompletní nátěrovou obnovou, ale oproti dřívějšímu provedení má nižší rozhraní krémové/červené - viz boční dveře strojovny, a celá křídla bočních vstupních dveří jsou červená. Ozdobné linky jsou naptrně, ale přece jen slabší proti předloze. Poznávací značkou vozu 850.018 je "mikroskopický" font čelního čísla. Na Slovensku jej však netřeba, tam je (bohužel) jediným provozním svého druhu a to již skoro 10 let.
A ještě jedno - odkaz na předchozí označení (ex M 286.018) není správně hned 2 x ! Jednak se sériové vozy řady M 286.0 už z výroby označovaly třímístným pořadovým číslem (tedy M 286.0018) a pak, nynější vozidlo je fyzicky bývalá 850.005 - 7, takto ex M 286.0005.
cas


Zora
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 34 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 3

Registrovaných: 0
Anonymných: 34

Viac ...