Domovská stránka Obrazom a slovom Aktuálne - stručne Fotogaléria
 
Pokročilé vyhľadávanie
 
RSS
Prihlásenie
Prihlasovacie meno: Heslo:
Obrazom aj slovom
Obrazom aj slovom > Z tratí ŽSR a SŽDC > Nový železničný most v Trenčíne ponad rieku Váh

Nový železničný most v Trenčíne ponad rieku Váh

 
Dňa 30.4.2017 podnikol web railtrains.sk ''kontrolný deň'' na stavbe nového železničného mosta cez Váh v Trenčíne, ktorý je súčasťou preložky trate č. 120 ŽSR v tomto meste. Počas asi dvoch hodín sme prešli a fotograficky dokumentovali celú stavbu v smere od Trenčína po Zlatovce (zhlavie od Trenčína) a späť sme sa vracali po pôvodnej trati č. 120 a oceľovom moste s dnes už vylúčenou dopravou.

 


Preložka trate č. 120 sa robí v Trenčíne v rámci modernizácie koridoru na rýchlosť 160 km/h pod názvom "Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, 3. etapa."
Trať č. 120 ŽSR je súčasťou V. medzinárodného tranzitného koridoru Benátky - Ľvov s vetvou označenou Va. vedúcou cez Bratislavu-Žilinu-Košice-Čiernu nad Tisou-Čop (Ukrajina). Výstupom nášho "kontrolného dňa" je tento článok s fotografiami konštrukcie a vybavenia mosta ako aj telesa pôvodnej trate.

Nový betónový most je navrhnutý na rýchlosť prejazdu vlakov 140 km/h. Jeho prejazdný profil ponad Váh je riešený tak, aby bolo možné v budúcnosti prevádzkovať v tomto mieste aj lodnú dopravu. Piliere mosta sú tvarované tak, aby v smere toku vody vo Váhu kládli vode minimálny odpor. Vlaky pri prejazde novým mostom budú oveľa menej hlučnejšie oproti prejazdu po pôvodných oceľových mostoch.

Čo sa týka mosta samotného, tak ten je charakterizovaný ako most so siedmimi poľami (6 medziľahlých podpier - pilierov) z predpätého betónu, je navrhnutý ako jednopodlažný s hornou mostovkou. Ďalej ide o nepohyblivý, trvalý a priamy most (kolmý na rieku Váh), uložený vo výškovom (zakružovaciom) oblúku. Nosná konštrukcia mosta je definovaná ako kolmá, so šikmými podperami s normovou zaťažiteľnosťou, plnostenná, trámová (dutý prierez). Na spoločných podperách (pilieroch a krajných oporách) sú uložené dve samostatné nosné konštrukcie (pravý a ľavý most).
Horná stavba mosta (mostovka) bola budovaná technológiou letmej betonáže za pomoci betonárskych vozíkov (ako posuvné debnenie). Hornú stavbu definujú dĺžky premostenia 336,6 m pri pravom moste a 341,4 m pri ľavom moste. Šírka nosnej konštrukcie obidvoch mostoviek je 7,05 m. Medzi nosnými konštrukciami je voľná medzera (zrkadlo) so šírkou 0,6 m. Celková šírka mosta je tak 7,05 + 0,6 + 7,05 m. Priestor medzi mostami je prekrytý oceľovými podlahovými roštmi, ktoré tvoria revízny chodník.
Nosná konštrukcia hornej stavby mosta je navrhnutá z predpätého betónu pevnostnej triedy C35/45. Stavebná výška nosnej konštrukcie sa pohybuje od 3,06 m v strede rozpätia a pri oporách č. 1 a č. 8 až po 4,56 m nad medziľahlými podperami (premenná výška prierezu po dĺžke konštrukcie). Priečny rez je jednokomorový so šírkou trámov 900 mm. Ich výška sa mení od 3 120 mm v strede rozpätia až po 4 620 mm nad jednotlivými medziľahlými podperami (piliermi vo Váhu).
Spodná doska má premennú hrúbku od 700 mm pri podpere po 250 mm v strede rozpätia poľa. Rozpätia polí ľavého mosta majú dĺžky 40,5 + 3 × 52,0 + 53 + 53,4 + 40,5 m (osovo medzi podperami), rozpätia pravého mosta majú dĺžky 40,5 + 3 × 52,0 + 50,8 + 50,8 + 40,5 m (osovo medzi podperami). Nosná konštrukcia oboch mostov v smere do stanice Trenčín stúpa od opory č. 1 až po pilier č. 6 o +10,7 ‰ (promile). Nad pilierom č. 6 je najvyšší bod nivelety, ktorá následne od tohto piliera ďalej klesá smerom do Trenčína v sklone -11,5 ‰.
Každý z mostov spočíva na kalotových ložiskách uložených na kotevných bločkoch, ktoré sú ďalej uložené na jednotlivých pilieroch. Všetky brzdné a rozjazdové sily vlakov bude zachytávať cez ložiská pilier č. 4. Založenie mosta (pilierov aj krajných opôr) je na hĺbkových základoch - betónových pilótach valcového tvaru priemeru 900 mm z betónu pevnostnej triedy C25/30.
Fotografie sú zhotovované smerom od Trenčína na Zlatovce a potom opačne. K snímkam (ak to bolo vhodné z hľadiska objasnenia stavu a zdokumentovania situácie) sú pridané snímky pôvodnej trate a rôznych detailov. Popis je vztiahnutý na aktuálny stav stavby (4.2017). Kedže ide o prebiehajúcu stavbu, tak v budúcnosti už niektoré skutočnosti budú nepravdivé alebo sa budú líšiť oproti popisom v tomto článku.
Pohľad do zhlavia žst. Trenčín od Váhu. Tesne vľavo je v súčasnosti prevádzkovaná jednokoľajka medzi Trenčínom a Zlatovcami (pôvodná trať). Ďalej vľavo na násype vyššie je nová trať smerujúca už na nový most. Vpravo za stromami je cestný podjazd ulice Martina Rázusa popod trať.Ako vidno, teleso novej trate je vedené vyššie oproti pôvodnej trati ktorá stúpa, aby sa vyrovnal výškový rozdiel na vjazde do žst. Trenčín
Prebiehajúca betonáž konca oporného múru s výstužnými rebrami (trenčianska strana). Tu bude končiť násyp preložky budúcej novej trate č. 120. Široký portál pre trakčné vedenie v pozadí dáva nápovedu, že tam bude širšia trať - trojkoľajka (tretia koľaj smerom na Bánovce nad Bebravou, ktorá odbočí oblúkom vľavo). Dobre vidno aj nové vchodové návestidlo do žst. Trenčín od Zlatoviec
Dvojpoľový most pri mestskom štadióne je už poznačený vandalizmom (počmáraná opora bližšie k žst. Trenčín). Komunikácia pod ním ide ulicou Mládežnícka ďalej a mostom ponad Kočkovský kanál prechádza na ostrov medzi Váhom a Kočkovským kanálom. Tento ostrov pokračuje až po Púchov, kde sa Váh a Kočkovský kanál rozdeľujú (z Váhu odbočuje kanál a v Trenčíne pred novým mostom sa znova spoja)
Vystuženie krajného oporného múra s výstužnými rebrami (šikmé prečnievajúce časti výstuže), vpravo je už v debnení betónom zaliata výstuž (trenčianska strana). Za budúcim múrom vidno pôvodnú trať č. 120 idúcu smerom na pôvodný most cez Váh
Začiatok nového mosta na trenčianskej strane s kovovými oblúkovými bránami, ktoré budú niesť trolejové vedenie. Dobre vidno aj prístupové schody na most, ktoré budú slúžiť na revíziu mosta pre prístup do koľajiska (samozrejme tam bude brána na zámok, aby sa hore nedostal nikto, kto tam nemá čo robiť)
Budúci podjazd pre peších popod jednokoľajnú trať č. 143. vedúcu smerom na Bánovce nad Bebravou, ktorá bude v tomto mieste vedená novým násypom. Podjazd je tvorený trojicou vzájomne odizolovaných betónových hranatých skruží, ktoré budú navrchu vzájomne spojené liatym betónom. Betonárska výstuž bude súčasťou tzv. mostných krídel. Vľavo vidno 2 pôvodné oceľové mosty a násyp pôvodnej trate č. 120, ktorý v tomto mieste pretne nový násyp nového telesa trate č. 143 smerom na Bánovce nad Bebravou
Pohľad na nový most smerom do Trenčína. Práve prebiehajú práce na upevňovaní koľají a príprava na betonáž pevnej jazdnej dráhy pre koľaj č. 1
Detail vystuženia budúcej pevnej jazdnej dráhy betonárskou výstužou. Koľajnice sú podopierané delenými betónovými podvalmi. Na spodku (pod jednotlivými koľajovými roštami) sú zabetónované betónové pásy, ktoré sú priamo súčasťou betónovej mostovky a okolo sú obsypané štrkovým lôžkom
Miesto spojenia mostnej konštrukcie a opory na trenčianskej strane. Tu bude uložená dilatácia, ktorá bude umožňovať pohyb konštrukcie mosta vplyvom tepelnej rozťažnosti betónu (ktorá sa v lete natiahne a v zime zase skráti)
Celkový pohľad na mostovku nového mosta smerom na Zlatovce
Celkový pohľad na mostovku nového mosta smerom na Trenčín. V strede vidno oceľový rošt, ktorý prekrýva medzeru medzi oboma mostami
Detail na pevnú jazdnú dráhu, zatiaľ bez koľajníc, len s zabetónovaným drobným koľajivom - podkladnice s vrutmi (vrtuľami) na ktorých sú pružné zvierky, ktoré budú držať koľajnicové pásy
Detail ukotvenia trolejovej brány do betónovej mostovky pomocou kotevných skrutiek. Vpredu vidno dva pôvodné oceľové priehradové železničné mosty
Detail trolejovej brány. Zatiaľ je upevnené len vodiace lano na kladke cez izolátor. Jednotlivé prvky trolejovej brány sú tvorené kruhovými oceľovými zvarovanými profilmi
Sklenená protihluková stena s čiernymi lastovičkami a pevná jazdná dráha už s koľajnicami. Vpravo vidno oceľový rošt, ktorý prekrýva medzeru medzi mostami, vľavo dole pri sklenenej stene je káblový kanál a revízny chodník
'' Nožnicový'' mechanizmus mostnej dilatácie na zlatoveckom konci mosta, ktorý umožňuje pohyb mosta vplyvom vonkajšej teploty. Mechanizmus bude ale skrytý pod ochranným kovovým krytom. Koľajnice sú oddilatované šikmým stykom, ktorý je menej dynamicky namáhaný pri prejazde vlakov a rovnako nie je taký hlučný ako klasický kolmý styk koľajnicových pásov
Presne pod "nožnicami" je medzera medzi mostom a oporou na strane Zlatoviec. Zaujímavosťou sú zabetónované celé betónové podvaly.Pohľad z mosta do Zlatoviec s novým vchodovým návestidlom do stanice a koľajovou spojkou v popredí. Nájazd na most bude osvetlený (viď stožiare vľavo)
Vľavo dole vidno pôvodnú, dnes už len jednokoľajnú trať č. 120, vpravo nová trať na nový most do Trenčína. Pohľad je orientovaný smerom na Zlatovce. Celkom vľavo objekty bývalého Slovliku (liehovar), dnes Old Herold Ferm
Vysokorýchlostná koľajová spojka na zlatoveckej strane na nájazde na nový most. Vpravo v popredí dominanta Trenčína - hrad. Vpravo dole vidno aj oba pôvodné oceľové mosty. V strede vidno osamelý obývaný dom na Radlinského ulici, ostatné domy podľahli už v minulosti asanácií práve kvôli výstavbe nového železničného mosta
Oblúk na zlatoveckej strane. Celkom vľavo závod Old Herold Ferm (bývalý Slovlik - liehovar), v strede v ďiaľke nové odchodové návestidlá v žst. Zlatovce. Vľavo dole je aktuálne prevádzkovaná jednokoľajka do Trenčína (položená nižšie), ktorá už dlho nevydrží......
Bližší pohľad do koľajiska žst. Zlatovce smerom od Trenčína. V stanici už fungujú nové nástupištia, pri objektoch Poľnonákupu sa dokončuje podchod pre peších, cestné priecestie je zrušené bez náhrady (bez podjazdu pre autá)
....km 122,016, v popredí zhlavie smerom na Zlatovce. Hore vidno už upevnené trolejové vedenie
Pôvodná dvojkoľajka do Trenčína od Zlatoviec, dnes už len jednokoľajka a čoskoro bude toto teleso trate definitívne opustené a koľaje budú vytrhané. Vpredu dominanta Trenčína a pôvodné oceľové priehradové mosty, z ktorých dnes jazdí vlak len po pravom moste nitovanej oceľovej konštrukcie
Stav z 9.2016. Ľavý most je už zbavený koľají, tie ešte ale pokračujú v násype za mostom ďalej smerom do žst. Trenčín
Rovnaké miesto, len pohľad opačne - smerom k Váhu. Z tohto pohľadu ľavý (nitovaný) most je ešte v 4.2017 v prevádzke, koľajnice pri pravom moste sú už smerom do stanice vytrhané v celej dĺžke smerom do žst.Trenčín (aj v násype)

Ľavý most (koľaj č. 1.) je pôvodný z roku 1946 postavený a vyrobený mostárňou Vítkovice (mostná konštrukcia ešte pred týmto mostom bola zničená počas ústupu nemeckých vojsk cez II. sv. vojnu). Jednotlivé prvky tohto mosta sú spájané ešte oceľovými nitmi. Pravý most je novší, z roku 1981. Bol daný do prevádzky v roku 1984.
Mostnú konštrukciu vyprojektovali a vyrobili v mostárni VSŽ Košice v rokoch 1981 až 1983. Dodávateľom rekonštrukcie mosta v koľaji č. 2 bol Mostný obvod Bratislava. Na stavbe sa zúčastnili pracovníci Železničného vojska, Hutných montáží Ostrava, Vítkovických železiarní Klementa Gottwalda, Spojstavu Bernolákovo a iných. Hodnota nového mosta bola asi 40 mil. Kčs.

Jednotlivé prvky tohto mosta sú spájané vysokopevnostnými skrutkami. Koľajnice boli priamo bez podvalov a lôžka pripevnené k mostovke mosta. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o 4 proste podopreté mostné priehradové polia s dolnou mostovkou s hmotnosťou á 320 ton vzájomne oddelené dilatáciami.Oblúk pôvodnej dvojkoľajnej trate č. 120 s pohľadom na dominantu mesta Trenčín a s vchodovým návestidlom do žst. Trenčín
Návrat do minulosti....Pozostatok z už dnes zrušenej vlečky idúcej zo žst. Zlatovce do liehovaru Old Herold Ferm - vlečková brána. Vľavo vidno časť starých drevených sudov, v ktorých dozrieval alkohol
Nový, už prevádzkovaný cestný podjazd s chodníkom pre peších popod trať v Zlatovciach smerom na Zamarovce (za chrbtom) a cestný most ponad Váh
Pozeráme sa smerom od Zlatoviec do Trenčína, vľavo nové teleso trate, vpravo pôvodná dvojkoľajka (dnes už len jednokoľajka) idúca dnes už z hľadiska rýchlosti nevyhovujúcim oblúkom priamo okolo liehovaru
Pohľad na nový betónový most ponad Váh ako celok smerom od Zlatoviec
Pohľad z mosta na most - zo starého oceľového na nový.....Po výdatných dažďoch bolo práve v čase našej návštevy vo Váhu viacej vody ako obvykle.....Pilier v diaľke je pod cestným mostom, ktorý ide ponad Kočkovský kanál na veľký ostrov medzi Váhom a kanálom (ostrov siaha až po Púchov, kde sa od Váhu odpája Kočkovský kanál)

Stav mosta z 2.2015 - prebiehali betonárske práce na nosnej konštrukcií. Pomocou betónovacích vozíkov (posuvné debnenie žltej farby, ktoré je ukotvené do už zatvrdnutého betónu) sa betónuje konštrukcia mosta (celý prierez naraz) smerom do oboch strán vzhľadom na pilier z tzv. zárodku (dutý hranatý komorový prierez nad dlhým pilierom). Zárodok (už uložený na ložiskách) je dočasne podopretý 4 ks betónových stĺpov (dve dvojice z každej strany piliera), ktoré zabraňujú prevráteniu konštrukcie pri jej betónovaní smerom do strán. Bez takýchto dočasných podpier by išlo o kyvný mechanizmus (niečo ako kyvadlová hojdačka pre dvoch), kde jednotlivo betónované časti mosta tvoria voči sebe protiváhu. Betonáž musí preto prebiehať symetricky - rovnomerne na obe strany, aby sa hmotnosť oboch betónovaných konzol vyrovnávala. Samozrejme, je možná určitá odchýlka (cca. max. 20% rozdiel hmotností jednej a druhej konzoly), s tým že nepríde k prevráteniu konštrukcie do jednej strany (tam, kde je konzola dlhšia - väčšia hmotnosť).
Otvory v priereze sú určené pre predpínaciu výstuž. Zo snímky je zároveň dobre vidno, že sa jedná o dva samostatné mosty (medzera medzi konštrukciami) uložené cez ložiská na spoločnom pilieri.
Pohľad na dočasnú výhybku, kde z trate č. 120 na Zlatovce (smeruje oblúkom vpravo na pôvodný oceľový most) odbočuje trať č. 143 (vpredu doľava) smerom na Bánovce nad Bebravou
Dočasná koľajová spojka pôvodnej trate pred žst. Trenčín, z ktorej ostala len jedna výhybka
Miesto napojenia preložky trate č. 143 ŽSR idúcej v novom telese (zemné teleso vľavo pri sklenenej stene). Vpravo je nájazd novej dvojkoľajnej trate od žst. Trenčín na nový most ponad Váh smerom na Zlatovce
Nájazd budúceho telesa preložky dvojkoľajnej trate č. 120 na nový most ponad Váh od Trenčína smerom do Zlatoviec. Dobre vidno už osadené trolejové brány na moste a trakčné stĺpy v násype. Vľavo vidno násyp preložky trate č. 143 ŽSR na Bánovce nad Bebravou v smere od Trenčína
Detailný pohľad na nové teleso budúcej preložky trate č. 143 v smere od žst. Trenčín na Bánovce nad Bebravou. Neelektrifikovaná jednokoľajka sa stáča oblúkom vľavo smerom na Trenčín predmestie
Miesto napojenia novej preložky trate č. 120 (a č. 143) na pôvodnú trať č. 120 (a č. 143) pod trenčianskym hradom. Vpredu vchádza do stanice Trenčín rýchlik od Bratislavy. Celkom vpredu v diaľke vidno koľajisko žst. Trenčín
Vľavo vidno nové vchodové návestidlo do žst. Trenčín v smere od Zlatoviec. Rovnakým smerom za sklenenou protihlukovou stenou je trenčiansky mestský štadión. Vľavo vidno ešte časť trolejovej brány ponad pôvodnú dvojkoľajnú trať č. 120 idúcu smerom na pôvodné oceľové priehradové mosty ponad Váh. V tesnej blízkosti sklenenej protihlukovej stene vpravo povedie nové teleso trate č. 143 na Bánovce nad Bebravou (takže tam bude v podstate trojkoľajka, kde jedna budúca krajná koľaj - tá vpravo bude neelektrifikovaná, resp. časť od stanice Trenčín bude zrejme pod trolejom kvôli možnému posunu rušňov el. trakcie týmto smerom).
Všetky fotografie (ak nie je napísané inak) boli zhotovené dňa 30.4.2017.
Technické podklady: >>odkaz (www)<< (sekcia "inžinierske stavby a železnica"), vlaky.net (informácie k pôvodným oceľovým mostom v Trenčíne)
Autor textu a fotografií: volod

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Komentáre
Zobrazenie:
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Luko3105
Zaslaný: 02.05.2017 10:49  
Spolupracovník
Založený: 23.04.2012
Miesto: Podhájska
Príspevkov: 17525
 Re: Nový železničný most v Trenčíne ponad rieku Váh
Veľmi pekne a detailne opísané :klanacka: Cítil som sa akoby som tam tiež stál :emo37:
ceece
Zaslaný: 04.05.2017 10:12  
Založený: 24.10.2012
Miesto: Pieščany
Príspevkov: 3212
 Re: Nový železničný most v Trenčíne ponad rieku Váh
Super podrobne spracovaný report!
:number one: :number one: :klanacka:
Jarda
Zaslaný: 11.05.2017 11:26  
Založený: 09.06.2014
Miesto: Most
Príspevkov: 591
 Re: Nový železničný most v Trenčíne ponad rieku Váh
Nádherně zpracovaný fotoreport. :klanacka: Moc děkuji za "nakouknutí" do míst pro mne hodně vzdálených. To přemostění přinese značné zrychlení dopravy. :number one:
cas


Monika
prispejteFotkaStručneČlánok
spolupracujeme
KHT Zvolen

LTE Slovakia

Železniční magazín

SPDŽ Žilina

TRAINFOTO.eu

IHO.hu

klubmodryhorizont.sk
 
Spomienka na Pala
uzivateliaPoužívateľov online: 127 Používateľov v sekcii
Obrazom aj slovom: 4

Registrovaných: 0
Anonymných: 127

Viac ...